Spelvoorwaarden Win een Auto

Op zaterdag 25 november kunt u tijdens uw avond uit bij Preston Palace de gelukkige winnaar worden van een Volkswagen Take up! ter waarde van € 12 329,00!

Spelvoorwaarden

“Wees te gast en maak kans op een VW up!”
Preston Palace

Inhoud
1. Algemeen 
2. Deelname 
3. Prijs 
4. Winnaar 
5. Persoonsgegevens 
6. Aansprakelijkheid 
7. Slotbepalingen 
8. Toepasselijk recht 

Spelvoorwaarden Preston Palace 2017
Deze spelvoorwaarden (hierna: “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Preston Palace B.V., (hierna: “Preston Palace”) aangeboden actie “Wees te gast en maak kans op een VW up!” (hierna: “Actie”).

Aanbieder:
Preston Palace
Laan van Iserlohn 1
7607 PT Almelo

Promotie product:
Op 25 november 2017 wordt een showroommodel van een auto, VW up! met een nieuwwaarde van € 12.329,- onder de bezoekers verloot ter promotie van het uitgaanscentrum van Preston Palace.


1. Algemeen
1.1. Vanaf 28 maart 2017 tot aan 23 november 2017 is het mogelijk deel te nemen aan de avond waarop de auto wordt verloot.
1.2. Eventuele (communicatie-) kosten worden niet verhaald op de deelnemers.
1.3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Spelvoorwaarden en alle voorwaarden die verder op de Actie van toepassing zijn.
1.4. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie kunt u een mail sturen naar marketing@prestonpalace.nl. Binnen 7 werkdagen ontvangt u bericht.
1.5. De identiteit van de deelnemer wordt bepaald aan de hand van de gegevens die door de deelnemer zelf (online) zijn ingevuld. Preston Palace is niet verantwoordelijk voor een foute of onvolledige identificatie op basis van deze gegevens.
1.6. Door mee te doen aan de Actie verplichten de deelnemers zich om hun medewerking te verlenen aan de communicatie rond en/of promotionele activiteiten van Preston Palace voor deze Actie en geven zij op voorhand toestemming voor het gebruiken van hun naam, foto’s en/of andere door hen medegedeelde gegevens in dat kader. Voor deze medewerking en het gebruik van gegevens en foto’s zal geen financiële vergoeding worden betaald.
1.7. Preston Palace stelt deze actievoorwaarden gratis ter beschikking aan (potentiële) deelnemers en zijn op eenvoudige wijze te raadplegen op www.prestonpalace.nl/autoactie.

2. Deelname
2.1. Elke hotelgast (all-in hotelarrangement) en avondgast (all-in avondarrangement) van 18 jaar of ouder, én in het bezit is van een rijbewijs, die 25 november 2017,, ten tijde van de trekking, rechtmatig in de Preston Hall van Preston Palace verblijft kan gratis deelnemen aan de Actie.
2.2. Men kan telefonisch of via de website van Preston Palace een avondarrangement of hotelarrangement voor deze datum reserveren.
2.3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Preston Palace en hun gezinsleden, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken is.
2.4. De deelnemer kan deelnemen door zich via een webformulier te registreren en de gevraagde gegevens (NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer) correct en volledig in te vullen op de Actiepagina.
2.5. Per deelnemer is maximaal één deelname mogelijk. Indien er meerdere deelnames per deelnemer geregistreerd worden, geldt enkel de eerste deelname.
2.6. Alleen correct en volledig ingevulde webformulieren voor de Actie, die uiterlijk 23 november 2017 om 23:59 via de Actiepagina ontvangen zijn, dingen mee naar de prijs van deze Actie.
2.7. Door zich te registreren stemmen de deelnemers ermee in dat, als ze winnen, hun foto’s en gegevens gebruikt mogen worden in online, tv en printmedia alsook in de eigen media van Preston Palace.
2.8. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om welke reden dan ook een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Preston Palace, is het oordeel van laatstgenoemde bindend, onverminderd het gestelde in artikel 8.2 van deze Actievoorwaarden.

3. Prijs
3.1. De naturaprijs bestaat uit een showroommodel van een “VW up! – TAKE UP 1.0 5drs. airco 44KW/60pk”. De auto is inclusief BTW, BPM en afleverkosten. De nieuwwaarde van deze naturaprijs, op Nederlands kenteken, is €12.329,-. In totaal wordt er 1 naturaprijs weg gegeven.
3.2. De totale economische waarde van de prijs is €10.479,65, bestaande uit 1 showroommodel “VW up! – TAKE UP 1.0 44KW/60pk”, met een economische waarde van €10.479,65 (85% van de nieuwwaarde).
3.3. De winnaar van de naturaprijs heeft de optie om te kiezen voor een waardebon van €10.479,65 in plaats van de auto. Deze waardebon komt overeen met de waarde van de auto in het economisch verkeer, zoals gehanteerd door de belastingdienst, te weten 85% van de cataloguswaarde. In dat geval zal de prijs, mits voldaan aan de toepasselijke voorwaarden, uiterlijk binnen 60 dagen verrekend worden. De waardebon is uitsluitend te verrekenen bij VW-dealer Huiskes-Kokkeler te Hengelo, voor een auto op Nederlands kenteken, en is geldig tot 60 dagen na uitgifte.
3.4. Bij weigering van de prijs of bij het niet voldoen aan de toepasselijke voorwaarden zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Preston Palace gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.

4. Winnaar
4.1. De aanwijzing van de winnaars gebeurt op onpartijdige wijze.
4.2. Er vind één trekking plaats. Namelijk op 25 november 2017 om 22:30 uur in de grote zaal van het uitgaanscentrum: de Preston Hall.
4.3. Alle geregistreerde deelnemers ontvangen één lot met een uniek lotnummer. Alle uitgedeelde lotnummers worden in het systeem gezet. Met een druk op een rode knop wordt er willekeurig een lotnummer geselecteerd. De bezoeker met dit lotnummer dient zich direct te melden. Na controle wint deze persoon de prijs. Meldt de bezoeker zich niet na maximaal de 4e herhaling van het winnende lotnummer, dan wordt er automatisch een nieuw nummer getrokken. De prijs wordt, mits aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan, gegarandeerd uitgegeven. De bezoeker heeft geen enkele invloed op de uitslag.
4.4. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
4.5. De winnaar zal gevraagd worden om een kopie of scan van zijn/haar rijbewijs te tonen of binnen 5 dagen te mailen/op te sturen. Indien een winnaar niet aan de toepasselijke voorwaarden blijkt te voldoen, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen. Anders dan op de trekkingsdatum zelf, zal geen nieuwe winnaar aangewezen worden. De prijs wordt in het voorkomende geval niet  uitgegeven.
4.6. De winnaar van de naturaprijs dient uiterlijk 90 dagen na de trekkingsuitslag de auto over te hebben geschreven op Nederlands kenteken via de VW-dealer HuiskesKokkeler te Hengelo, indien wordt gekozen voor de naturaprijs. De prijs wordt, in het voorkomende geval de 90 dagen worden overschreden, niet uitgegeven.
4.7. Indien op de prijzen de eventuele verschuldigde kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Preston Palace. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.
4.8. De (definitieve) trekkingsuitslag zal tevens vermeld worden op www.prestonpalace.nl/autoactie en op de Preston Palace Facebook-pagina.

5. Persoonsgegevens
5.1. Door zich te registreren voor de Actie verstrekken de deelnemers persoonsgegevens die worden opgenomen in een bestand van Preston Palace. Preston Palace verzamelt via www.prestonpalace.nl/autoactie alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de Actie. Preston Palace zal deze gegevens niet verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. De verwerking van persoonsgegevens door Preston Palace zal vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens gebeuren. De verzamelde gegevens via www.prestonpalace.nl/autoactie zullen enkel gebruikt worden voor de communicatie van de Actie waarvoor ze verzameld zijn en zullen na de Actie verwijderd worden behalve na nadrukkelijke toestemming van de deelnemer.
5.2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde (persoons)gegevens.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de opgave van de juiste gegevens en eventueel aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer.
6.2. Preston Palace en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie of uit de door Preston Palace te verstrekken prijzen tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Preston Palace.
6.3. Preston Palace is niet aansprakelijk in het geval een deelnemer niet kan deelnemen door een probleem met of storing in een netwerk, computer, hard- en/of software, ongeacht de oorzaak.

7. Slotbepalingen
7.1. Preston Palace behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen eenzijdig de Actie stop te zetten of de voorwaarden van de Actie tussentijds te wijzigen waarbij Preston Palace er op toeziet dat de voorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
7.2. Preston Palace behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de voorwaarden van de Actie of indien hiervan bij Preston Palace het redelijke vermoeden bestaat. Dat geldt ook indien de deelnemer onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens heeft verstrekt of informatie die in strijd is met de wet of indien de deelnemer anderszins onrechtmatig handelt jegens Preston Palace of derden. Daarenboven behoudt Preston Palace zich het recht voor om juridische stappen te zetten tegen eenieder die fraude of misbruik pleegt of probeert te plegen.
7.3. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tast dat de geldigheid van andere bepalingen niet aan. Daarnaast zal Preston Palace een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of
vernietigbaar is.
7.4. Indien deze Actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien en/of er eventuele interpretatie- of toepassingsmoeilijkheden zijn, behoudt Preston Palace zich hetrecht voor deze naar recht en billijkheid, zelfstandig en zonder enig verhaal te beslechten.
7.5. De te winnen VW up! kan afwijken van de foto’s die in de promotie worden vertoond, maar zal dezelfde waarde vertegenwoordigen.
7.6. Aan type-, druk- en andere fouten kunnen deelnemers geen rechten ontlenen.

8. Toepasselijk recht
8.1. Deze Actie vindt plaats in overeenstemming met de “Gedragscode promotionele kansspelen 2014”.
8.2. Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld. Indien de betrokken partijen samen niet tot een minnelijke oplossing kunnen komen, zal hun geschil voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechtbank in het arrondissement Overijssel, locatie Almelo.