Huis- en gedragsregels

Voor iedereen moet Preston Palace gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden er in Preston Palace Huis- en gedragsregels voor gasten. Deze regels zijn opgesteld in overleg met de Politie Twente, de gemeente en het Openbaar Ministerie.

1. AANMELDEN

U dient zich bij aanvang van uw arrangement te melden bij de portier of de receptie.

2. TOEGANGSCONTROLE

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u verplichten mee te werken aan een fouillering of een detectie.

3. KLEDING

Preston Palace stelt eisen aan uw kleding, voldoet u niet aan de eisen dan kan u de toegang ontzegd worden. (Bijvoorbeeld: sporttenues/shirts en verkleedpartijen zijn niet toegestaan.)

4. CAMERA'S

Als u een horecabedrijf bezoekt waar videocamera’s aanwezig zijn, stemt u er mee in dat er opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

5. ROKEN

In verband met de uitspraak van de Hoge Raad, d.d. 27 september 2019, is Preston Palace verplicht haar rookbeleid aan te passen. Alleen buiten op de aangegeven plaatsen, cq diverse buitenterrassen, mag gerookt worden.

Preston Palace is geheel rookvrij. Op de terrassen buiten op de aangegeven locaties mag gerookt worden. Het is niet toegestaan een supersmoker (of dergelijke vervanging voor sigaretten) te gebruiken binnen Preston Palace, behalve op de aangewezen (buiten) rookplekken. Roken op een hotelkamer resulteert in een boete van €100,00. Wanneer het brandalarm onklaar wordt gemaakt of geactiveerd wordt door roken (op de hotelkamer) volgt automatisch verwijdering.

6. ONGEWENSTE INTIMITEITEN, RACISME EN DISCRIMINATIE

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en aan discriminatie.

7. VERDOVENDE EN HALLUCINATIES OPWEKKENDE MIDDELEN

U mag geen softdrugs of harddrugs gebruiken. U mag ze zelfs niet bij u dragen, meenemen het terrein op en/of de gebouwen in. Medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering.

8. WAPENS

U mag geen wapens bij u dragen, meenemen het terrein op en/of de gebouwen in.

9. HINDERLIJK, AANSTOOTGEVEND EN AGRESSIEF GEDRAG

Wie zich binnen of buiten de horecaonderneming hinderlijk of aanstootgevend gedraagt wordt een sanctie opgelegd. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

10. CONSUMPTIES

U mag consumpties alleen binnen het bedrijf gebruiken, maar niet op de dansvloeren. U mag geen consumpties van buiten mee naar binnen nemen en vice versa. Wanneer u, naar ons inziens teveel heeft gedronken, dan kan u het nuttigen van alcoholische dranken worden ontzegd. Dubbele borrels worden niet verstrekt. Nix onder de 18. Onder de 18 jaar = geen alcohol.

11. TOILETGEBRUIK

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

12. HANDEL IN GOEDEREN

Het is verboden goederen te verhandelen in of rond Preston Palace.

13. HORECA-EIGENDOMMEN

U mag eigendommen van Preston Palace niet mee naar buiten nemen. Wie beschadiging veroorzaakt is aansprakelijk voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

14. VERLIES, SCHADE, LETSEL

Preston Palace is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan eigendommen van gasten, tenzij deze tegen betaling in bewaring zijn gegeven. In geval van verlies van spullen die zich bijvoorbeeld in kleding bevinden (al is het tegen betaling in bewaring gegeven) is Preston Palace niet aansprakelijk. Ook is Preston Palace niet aansprakelijk in geval van letsel aan personen.

15. VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN

Als u in Preston Palace een voorwerp vindt dat kennelijk aan een ander toebehoort, dan dient u dat bij de receptie in te leveren. Gevonden voorwerpen worden twee maanden bewaard. Wie een gevonden voorwerp ophaalt moet zich kunnen legitimeren.

16. KLACHTEN

Hebt u klachten, van welke aard dan ook? Meld ze onmiddellijk aan de receptie.

17. OVERTREDING VAN HUIS- EN GEDRAGSREGELS

Als u de gedragsregels overtreedt kan er een sanctie worden opgelegd, zoals verwijdering of ontzegging in horecabedrijven.

18. VERTREK

Wij verzoeken u vriendelijk bij het verlaten van Preston Palace rekening te houden met onze omwonenden en geen geluidsoverlast te veroorzaken.

19. GROEPEN JONGEREN

Jongeren in groepsverband beneden de 18 jaar worden niet toegelaten in Preston Palace.

20. NOOD OF OVERLAST

In geval van nood of overlast dient u te allen tijde TOESTEL 9 te bellen!

21. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Het onklaar maken en/of misbruik van veiligheidsvoorzieningen resulteert automatisch in verwijdering.

22. BESLISSINGEN VAN PERSONEEL ZIJN BINDEND

Volgende punten zijn bedoeld voor hotelgasten:

23. NACHTRUST

In het hotel dient het vanaf 22.00 uur stil te zijn op de gangen en kamers. Het is niet toegestaan dat u zich na sluitingstijd op de gangen begeeft. U wordt verzocht naar uw eigen kamer te gaan. Indien u na sluitingstijd "Preston Palace" verlaat, is het niet mogelijk om vóór 08.00 uur "Preston Palace" weer te betreden in verband met de nachtrust van (en eventuele geluidsoverlast voor) overige hotelgasten.

24. CONTROLE KAMER

U dient uw kamer direct na het inchecken te controleren op eventuele schade en dit direct te melden bij de receptie. Na de incheck bent u verantwoordelijk voor de kamer en eventuele schade.

25. BETREDEN HOTELKAMER DOOR PERSONEEL PRESTON PALACE

Preston Palace behoudt zich het recht voor om een hotelkamer te betreden indien Preston Palace dat nodig acht. Bijvoorbeeld bij (een vermoeden van) overtreding van de huisregels. 

26. CORONA MAATREGELEN

U dient zich tijdens uw bezoek aan de richtlijnen (opgesteld door het RIVM en Preston Palace) te houden. Kijk voor alle richtlijnen op de speciale corona-pagina.

27. MONDKAPJES PLICHT

Vanaf 1 december is het verplicht om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen wanneer u zich verplaatst. Zo ook in Preston Palace. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Een mondkapje moet de neus, mond en kin volledig bedekken. Een mondkapje is niet verplicht als u een vaste zitplaats heeft of op uw hotelkamer bent. Concreet betekent dit dat in bijvoorbeeld het restaurant het mondkapje af mag wanneer u aan tafel zit. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar een andere ruimte te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. Bij het betreden en verlaten van het zwemparadijs dient u een mondkapje te dragen. In het water tijdens het zwemmen hoeft dit niet. 

28. MEDISCHE UITZONDERING MONDKAPJES PLICHT

Indien u een uitzondering heeft voor het dragen van een mondkapje, dient u dit kenbaar te maken en een bewijs te kunnen overleggen. Het is binnen Preston Palace, in verband met hygiëne, niet toegestaan van de buffetten gebruik te maken zonder mondkapje. Ook niet als u een medische uitzondering heeft. Wij verzoeken u tijdens het gebruik van de buffetten tijdelijk een mondkapje of faceshield te dragen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u te reserveren bij een van onze à la carte restaurants.