Verzekeringsvoorwaarden reisannuleringsverzekering

De Reisannuleringsverzekering is slechts geldig indien deze uiterlijk 7 dagen na de boekingsdatum
van het reisarrangement of na de datum van de totstandkoming van de huurovereenkomst werd
gesloten. De verzekeringsdekking vervalt indien de verschuldigde premie, zoals vermeld op de
voorzijde van deze annuleringsverzekering, niet binnen 14 dagen na afsluitingsdatum, eveneens
vermeld op de voorzijde van deze annuleringsverzekering, is bijgeschreven op het rekeningnummer
van Preston Palace.

Verzekeringsvoorwaarden:

1 DEFINITIES:

a Verzekerden
Onder verzekerden wordt verstaan: De personen behorende bij het reserverings- en polisnummer
zoals vermeld op de voorzijde van deze annuleringsverzekering.

b Dagprijs
Onder dagprijs wordt verstaan de verzekerde som (reissom en/of huursom) gedeeld door het aantal
vakantiedagen en daarna gedeeld door het aantal verzekerden.

2 GEDEKT RISICO

a Annuleringskosten
Bij annulering van het reisarrangement of de huurovereenkomst, worden vergoed:
- de reeds gedane betalingen;
- de nog te verrichten betalingen indien verzekerde daartoe verplicht is op grond van de gesloten
overeenkomst;
- de overboekingskosten.

b Afbrekingsvergoeding
Bij voortijdige reisbeëindiging wordt per verzekerde per etmaal de dagprijs vergoed. Indien
ziekenhuisopneming noodzakelijk is tijdens de reis- of huurperiode, wordt per etmaal de dagprijs
vergoed voor de in het ziekenhuis opgenomen verzekerde, diens echtgeno(o)t(e) en zijn/haar
meeverzekerde familieleden in de eerste graad of voor de in het ziekenhuis opgenomen verzekerden
en een meeverzekerd persoon.
Voortijdige reisbeëindiging van 8 uur of minder komt niet voor vergoeding in aanmerking.

c Vertreksvertraging
Recht op vergoeding bestaat indien de verzekerde later vertrek ten gevolge van gebeurtenis als
genoemd in artikel 3. Vergoed wordt bij vertrek van een of meer dagen later, per etmaal per
verzekerde de dagprijs.

d Aankomstvertraging
Recht op vergoeding bestaat indien de verzekerde reist met:
- de bus, boot of trein en deze te laat op de plaats van bestemming arriveert ten gevolge van tijdens
de reis opgelopen vertraging, ongeacht de oorzaak;
- het eigen vervoermiddel en deze te laat op de plaats van bestemming arriveert ten gevolgen van
een gebeurtenis als genoemd in artikel 3.

De vergoeding bedraagt bij aankomstvertraging, per etmaal of gedeelte van een etmaal dat de
vertraging heeft geduurd, per verzekerde de dagprijs tot een maximum van 5 maal de dagprijs. Voor
reisbestemmingen binnen Europa (waaronder mede worden verstaan de landen aan de
Middellandse Zee, de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden) wordt niet als aankomstvertraging
aangemerkt een vertraging van 8 uur of minder. Voor de overige reisbestemmingen blijft een
vertraging per verzekerde van 12 uur of minder recht op vergoeding indien van de verzekerde
redelijkerwijs niet verlangd kon worden dat hij/zij de reis tijdig zou aanvangen dan wel voortzetten.

e Voor alle in dit artikel genoemde uitkeringen geldt, dat een vergoeding plaatsvindt voor zover
deze niet op andere wijze verhaalbaar zijn.
 

3 GEDEKTE VOORVALLEN

De in artikel 3 genoemde vergoedingen vinden plaats, indien de annulering, het late vertrek, de
voortijdige reisbeëindiging danwel, bij reizen per eigen vervoermiddelen, de latere aankomst gevolg
is van een van de volgende gebeurtenissen:

a Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van een verzekerde;

b Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van familieleden van een verzekerd in de eerste
of tweede graad;

c Bij voorgenomen verblijf in het buitenland woonachtige familie: overlijden, ernstige ziekte of
ernstig ongevalsletsel van een van de familieleden, waardoor huisvesting bij deze familie niet
mogelijk is;

d Het op medisch advies niet kunnen ondergaan van een inenting, die voor het bereiken van het
reisdoel, of het verblijf aldaar door de betrokken overheid is voorgeschreven, voor zover de
verzekerde van medische bezwaren tegen inenting geen voorkennis droeg;

e Het ernstig beschadigd worden van het vakantieverblijf, waardoor dit niet kan worden bewoond;

f Een van belang zijnde zaakschade door brand, inbraak, ontploffing, blikseminslag, storm of
overstroming, welke het eigendom van de verzekerde treft en zijn/haar aanwezigheid dringend
noodzakelijk maakt;

g Een onverwachte oproep voor militaire dienst of een oproep voor een herhalingsoefening;

h Onvrijwillige werkloosheid van een verzekerde tengevolge van gehele of gedeeltelijke sluiting van
het bedrijf waar verzekerde werkzaam is;

i Het onverwacht toegewezen krijgen van een huurwoning in een periode van 30 dagen voor de
aanvang van de reis danwel het ingaan van de huurovereenkomst tot de laatste dag van de reis
respectievelijk van de huurperiode;

j Het onvoorzien uitvallen, binnen 7 dagen voor de aanvang van de reis, van het voor de reis te
gebruiken motorrijtuigen van een verzekerde (mits het motorrijtuig in redelijke staat van onderhoud
verkeert en niet ouder is dan 8 jaar) en redelijkerwijs niet tijdig voor (nood-)reparatie of vervanging
kan worden zorggedragen;

k Het onvoorzien uitvallen, tijdens de heenreis naar het vakantieverblijf, van het door verzekerde
voor de reis te gebruiken motorrijtuig (indien het motorrijtuig in redelijke staat van onderhoud
verkeert en niet ouder is dan 8 jaar) en redelijkerwijs niet binnen 72 uur voor (nood-)reparatie kan
worden zorggedragen. In alle gevallen genoemd onder 3j en 3k kan de verzekeringsnemer in plaats
van de in artikel 2 genoemde kosten vergoed krijgen, tot maximaal de verzekerde som, de kosten van
huur van een gelijkwaardige vervangend motorrijtuig voor de resterende termijn van de reisduur.

4 ZAAKWAARNEMER

Indien een zaakwaarnemer is meeverzekerd hebben de verzekerden recht op vergoeding van dien in
artikel 2 genoemde kosten, indien de zaakwaarnemer uitvalt door een gebeurtenis in artikel 3a, b, f, g, h of i.
 

5 VERPLICHTING VAN VERZEKERDEN

De verzekerden zijn verplicht:

- Preston Palace binnen 3 x 24 uur in kennis te stellen van een gebeurtenis als omschreven in artikel 3
onder overlegging van de nodige bewijsstukken, zoals een huurovereenkomst, inschrijvingsbewijs, geneeskundige verklaring, overlijdenskaart, werkgeversverklaring, reisarrangement:

- alle door Preston Palace in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en zich te onthouden
van al hetgeen de belangen van Preston Palace kunnen schaden.

6 UITSLUITINGEN

Er bestaat geen recht op vergoeding, indien;

a bij het aangaan van de verzekering de omstandigheden reeds zodanig waren, dat annulering,
vertrek- of aankomstvertraging danwel voortijdig redelijkerwijs kon worden verwacht;
b de schade veroorzaakt is door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
buitenlandse onrusten, oproer of muiterij;
c de schade veroorzaakt is door of verband houdt met atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar
de reactie is ontstaan, anders dan bij een op een verzekerde toegepaste medische behandeling;
d enige uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen door een verzekerde niet is nagekomen.

7 SCHADE-UITKERING

Preston Palace heeft het recht elke schade aan de verzekeringsnemer uit te keren. Indien uitkeringen
worden gedaan die betrekking hebben op schaden van een andere verzekerde, zal de
verzekeringsnemer beschouwd worden als mede vertegenwoordiger van de meeverzekerde
reisgenoten.